Garuda UNY Hybrid Car team - UNY EVO - Yogyakarta State University